OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od našich nakupujících i potenciálních zákazníků dostáváme některé osobní údaje, které zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“).

  1. ZPŮSOB A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 VYTVOŘENÍ A VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

1.1.1 Před zahájením spolupráce vám vytvoříme uživatelský účet. Při založení uživatelského účtu, který vám umožní využívat naše služby, po vás budeme požadovat pouze vaši e-mailovou adresu a heslo. Budete se pak moci přihlásit pomocí stejných přihlašovacích údajů na kterémkoliv zařízení a odkudkoliv a při dalším kontaktu se nebudete muset znovu registrovat.

1.1.2 Poskytnuté údaje použijeme pro zajištění přístupu k vašemu účtu. Na zadanou emailovou adresu vám pošleme výzvu k aktivaci vašeho účtu. Heslo, které budete znát jen vy, vám zabezpečí váš účet před neoprávněným použitím.

1.1.3 Pokud nám dáte souhlas s vedením uživatelského účtu po delší dobu, budeme zpracovávat datum založení účtu, seznam vašich objednávek, daňových dokladů a datum posledního přihlášení k účtu.

1.1.4 Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání vašeho uživatelského účtu.

1.1.5 Váš uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit. V takovém případě budou Vaše osobní údaje, které zpracováváme nad rámec zákonných povinností a plnění našich závazků, vymazány.

1.2 NAKLÁDÁNÍ S OBJEDNÁVKAMI

1.2.1 Při každém objednání našich výrobků a služeb po vás požadujeme seznam vámi objednávaných produktů a jejich počet. Dále budeme požadovat email, na který budeme posílat zprávy o stavu objednávky. Také budeme požadovat jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, které předáme dopravci, aby vám mohl doručit objednané produkty.

1.2.2 Osobní údaje na objednávkách budeme ukládat po dobu stanovenou daňovými předpisy.

1.3 NAKLÁDÁNÍ S FOTKAMI A TEXTY

1.3.1 V souvislosti s objednáním produktů a služeb nám budete zasílat vaše fotky a texty, které také pokládáme za osobní údaje.

1.3.2 Vámi zaslané fotky a texty použijeme pouze pro výrobu objednaných produktů. Budeme je zpracovávat automaticky. V případě technických problémů s vašimi zaslanými daty je budeme opravovat ručně. Se zaslanými daty dále nebudeme pracovat, nijak je nebudeme vyhodnocovat, zařazovat je do kategorií a neprovádět s nimi žádné zpracovatelské operace s výjimkou jejich dočasného uložení na našich serverech pro potřeby výroby a případných reklamací.

1.3.3 Vaše fotky a texty smažeme po uplynutí záruční lhůty.

1.3.4. Pokud při výrobě vzniknou vadné výrobky nebo jejich části, skartujeme je, aby fotky nemohl nikdo prohlížet.

1.4 ZÁKAZNICKÁ PODPORA

1.4.1 Pokud kontaktujete naši zákaznickou podporu, použijeme vaše osobní údaje ke zpracování vašeho požadavku a zajištění nejlepší možné úrovně našich služeb.

1.4.2 Abychom mohli řešit vaše požadavky rychle a přesně, budeme uchovávat komunikaci s vámi po dobu nezbytnou pro vyřešení vašich požadavků, nejčastěji do konce záruční lhůty.

1.4.3 Komunikaci v některých případech archivujeme za účelem naší ochrany v souvislosti s případnými stížnostmi na kvalitu našich služeb, stížnostmi u orgánů na ochranu spotřebitele nebo soudními žalobami, nejdéle však 2 roky.

1.5 SOFTWARE BLUMI

1.5.1 Pro účely zlepšování našich softwarových aplikací pro vytváření a objednávání produktů sledujeme, jak uživatelé používají naše aplikace, abychom je mohli vylepšovat podle skutečných potřeb uživatelů. Získané údaje vyhodnocujeme statisticky a nikdy je nebudeme přiřazovat k vaší osobě.

  1. 6 NÁVŠTĚVA WEBOVÝCH STRÁNEK BLUMI

1.6.1 Pro účely zlepšování našich služeb sledujeme, jak návštěvníci používají naše stránky. Získané údaje vyhodnocujeme statisticky a nikdy je nebudeme přiřazovat k vaší osobě.

1.6.2 V případě, že nám dáte souhlas, budeme také shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Tyto osobní údaje používáme pro přizpůsobení obsahu webových stránek, slevových nabídek, úpravu našich produktů a služeb, abychom vám nenabízeli produkty a služby, které vás nemusí nezajímat.

1.7 NAŠE ZÁJMY

1.7.1 Je pro nás klíčové, abychom s vámi mohli udržovat kontakt a informovat vás o nových produktech, akčních nabídkách a dalších novinkách týkajících se našich služeb (dále jen „obchodní sdělení“), které jako uživatelé s uživatelský účtem využíváte.

1.7.2 V případě, že nám dáte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budeme vám moci zaslat obchodní sdělení elektronicky nebo poštou. Za účelem zasílání obchodních sdělení použijeme vaši emailovou adresu, v případě tištěné reklamy vaše jméno a příjmení a doručovací adresu.

1.7.3 Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí, odhlášením pomocí tlačítka v zaslaném emailu nebo v nastavení ve vašem uživatelském účtu.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

2.2 Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování, nebo souhlas se zpracováním.

2.3 Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

  1. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠIM PARTNERŮM

3.1 K zajištění našich služeb a vaší spokojenosti poskytujeme vaše osobní údaje našim obchodním partnerům. Partnerům poskytujeme údaje jen nezbytně nutné a na dobu nezbytně nutnou. Přesvědčili jsme se, jak naši partneři chrání vaše osobní údaje před zneužitím.

3.2 Vaše fotky a texty potřebné pro vyrobení objednaných produktů přijímáme přes dodavatele cloudových služeb pro provozování online aplikací a pro krátkodobé skladování dat. Dále vámi zaslané fotky a texty předáváme výrobcům, kteří pro nás vyrábí námi nabízené produkty.

3.3 Vaše adresné a kontaktní údaje uvedené na objednávce sdílíme s dopravci, kteří vám doručují objednané produkty.

3.4 Váš email budeme předávat do automatických systémů pro rozesílání reklamních emailů.

3.5 Vaši poštovní adresu budeme předávat v podobě tiskových dat do tiskárny, která pro nás vytiskne a rozešle reklamní tiskoviny.

  1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

4.1 Osobní údaje zpracováváme pouze v Evropské unii, do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.

  1. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

5.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

5.1.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vás jako tzv. subjektu údajů.

5.1.2 Přístup k osobním údajům vám umožňujeme kdykoliv prostřednictvím uživatelského účtu.

5.1.3 Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

5.1.4 Protože s vámi komunikujeme výhradně v elektronické formě, budou vám případné kopie osobních údajů poskytnuty rovněž elektronicky ve formě, která se běžně užívá. Za účelem ověření totožnosti osoby požadující přístup k osobním údajům budeme reagovat pouze na žádosti odeslané přihlášeným uživatelem.

5.2 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. 2. 1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo je opravit nebo doplnit prostřednictvím svého uživatelského účtu, případně nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

5.3 PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

5.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze, je-li dán kterýkoliv z  důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení

5.3.2 Jsme následně povinni osobní údaje, které se vás týkají, skutečně vymazat, existují však výjimky stanovené právními předpisy. Pokud se taková výjimka vztahuje i na vaší žádost o výmaz osobních údajů, sdělíme vám to.

5.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

5.4.1 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z  případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

5.5 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ

5.5.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňujeme-li zpracování tím, že je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

5.5.2 Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně případného profilování. V praxi to znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení. V takovém případě vám obchodní sdělení zasílat nebudeme.

5.6 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.6.1 Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

5.6.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.7 PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.7.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.7.2 Odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím svého uživatelského účtu.

5.8 PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

5.8.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

5.9 ZPŮSOB UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

5.9.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně zasláním žádosti či námitky na info@blumi.cz nebo na adresu Blumi, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3. Upozorňujeme na to, že budeme požadovat ověření vaší totožnosti.