OBCHODNÍ PODMÍNKY
PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. 1. 2020

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1.1 Zhotovitel – MGM Europe s.r.o., IČ: 36564796, DIČ: SK2021900782, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika, elektronická adresa info@blumi.cz;

1.1.2 Fotoprodukty – produkty vytvářené Objednatelem prostřednictvím Software;

1.1.3 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.4 Objednatel – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu;

1.1.5 Objednatel – podnikatel – osoba naplňující podmínky uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku;

1.1.6 Objednatel – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.1.7 Objednávka – prostřednictvím Software odeslaný elektronický závazný návrh Zhotovitele na uzavření Smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři;

1.1.8 Slevový kód – elektronický kód distribuovaný Zhotovitelem, který Objednateli umožňuje zaplatit zvýhodněnou cenu za Fotoprodukt před jeho vytvořením a objednáním výroby, a to za podmínek stanovených dále v čl. 2.4 Obchodních podmínek;

1.1.9 Služby – služby nabízené a prováděné Zhotovitelem, zejména zhotovení tištěných Fotoproduktů;

1.1.10 Smlouva – smlouva o dílo uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem v elektronické podobě prostřednictvím Software;

1.1.11 Software – počítačové programy Zhotovitele zpřístupněné Objednateli ke stažení nebo online, které slouží k sestavení produktů z fotografií, textů nebo jiných souborů Objednatele, přičemž tyto činnosti provádí Objednatel sám;

1.1.12 Uživatelský účet – uživatelské rozhraní zpřístupněné registrovaným Objednatelům, prostřednictvím kterého může Objednatel např. ukládat změny kontaktních údajů nebo sledovat Objednávky;

1.2 PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.2.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Smlouvy vliv.

1.3 MOŽNOST ARCHIVACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.3.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách Zhotovitele.

1.3.2 Obchodní podmínky si může Objednatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3 Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Zhotovitelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4 Objednatel může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány na emailovou adresu, kterou Objednatel zadal v Objednávce.

1.4 UŽIVATELSKÝ ÚČET, REGISTRACE OBJEDNATELE

1.4.1 Podmínkou odeslání Objednávky je vytvoření Uživatelského účtu Objednatele. Objednatel je povinen při vyplňování Objednávky zadat do formuláře některé tzv. povinné údaje, bez kterých nelze Uživatelský účet a Objednávky vytvořit.

1.4.2 Objednatel není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu třetí osobě; pokud tak učiní, odpovídá za jednání třetí osoby, jako by jednal sám.

1.4.3 Objednatel je povinen zabezpečit přístup k Uživatelskému účtu uživatelským jménem a heslem. Objednatel odpovídá sám za výběr vhodného hesla a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Objednatel dále bere na vědomí, že Zhotovitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Objednatele ani případné škody, které vzniknou v důsledku prozrazení nebo zneužití hesla třetí osobou.

1.4.4 Objednatel má přístup ke svým údajům a může je měnit, popř. doplnit.

1.4.5 Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. NABÍDKA SLUŽEB, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 NABÍDKA SLUŽEB

2.1.1 Základní nabídka Služeb Zhotovitele včetně cen je uvedena na internetových stránkách Zhotovitele; ceny jsou uváděny včetně DPH.

2.2 OBJEDNÁVKA SLUŽEB

2.2.1 Prostřednictvím Software si Objednatel sám vybírá Fotoprodukt a jeho provedení a vytváří jeho vizuální podobu.

2.2.2 V okamžiku, kdy Objednatel považuje elektronickou verzi Fotoproduktu za hotovou, je oprávněn objednat si její zhotovení u Zhotovitele kliknutím na tlačítko „Objednat“, které jej přesměruje na objednávkový formulář, v rámci kterého zadá mj. počet kusů, způsob platby a doručení Fotoproduktu. Před odesláním Objednávky se Objednateli zobrazí všechny shora uvedené údaje, a dále cena za vytvoření Fotoproduktu, náklady na dopravu Fotoproduktu a případné další daně a poplatky, mají-li být Objednatelem uhrazeny. Před odesláním Objednávky má Objednatel možnost veškeré údaje překontrolovat a změnit, případně objednávku neodeslat. Objednatel bere na vědomí, že po vystavení daňového dokladu není možné dodatečně měnit fakturační údaje zadané během objednávky.

2.2.3 V rámci objednávkového formuláře je Objednatel – spotřebitel požádán o souhlas s těmito obchodními podmínkami a se započetím poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy dle čl. čl. 4.1.1, včetně informace o tom, že v případě udělení souhlasu nemá Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu dle čl. 4.1.1, pokud již Služba byla započata. Pokud Objednatel souhlas neudělí, nelze Objednávku odeslat.

2.2.4 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ v Software se považuje za návrh Objednatele na uzavření Smlouvy.

2.3 POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY A VZNIK SMLOUVY

2.3.1 Automatizovaný systém Zhotovitele neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím emailové zprávy odeslané ze serveru Zhotovitele. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se objednaných Fotoproduktů a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek.

2.3.2 Potvrzení doručení Objednávky Zhotovitelem dle čl. 2.3.1 není přijetím (akceptací) návrhu Objednatele na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Objednateli na jím zaslanou emailovou adresu doručeno závazné přijetí Objednávky ze strany Zhotovitele. Potvrzení o závazném přijetí Objednávky Zhotovitel zašle až po přijetí platby ceny na objednávce, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodli jinak.

2.3.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Objednatelem, který dříve podstatným způsobem porušil své závazky ze Smlouvy, např. neuhradil cenu za zhotovení Fotoproduktů nebo opakovaně nepřevzal zásilky.

2.3.4 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky (návrhu na uzavření Smlouvy) s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, Smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.5 Na základě uzavřené Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést dílo, tj. zhotovit Fotoprodukty a doručit je Objednateli a Objednatel se zavazuje uhradit cenu za vytvoření Fotoproduktu, pokud tak ještě neučinil.

2.3.6 Objednatel nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Objednatel bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Objednatelem ke komunikaci se Zhotovitelem, popř. k uzavření Smlouvy.

2.4. SLEVOVÉ KÓDY A PODMÍNKY UPLATNĚNÍ

2.4.1 Zákazník může na stránkách Zhotovitele zaplatit vybrané Fotoprodukty před jejich vytvořením a objednáním výroby. Při výběru Fotoproduktu pro zaplacení předem uzavírají Objednatel a Zhotovitel prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele zvláštní rezervační smlouvu.

2.4.2 Rezervační smlouva je uzavřena okamžikem, kdy automatizovaný systém Zhotovitele odešle na e-mailovou adresu zadanou Objednatelem potvrzení o přijetí objednávky na rezervaci Objednatelem vybraného Fotoproduktu.

2.4.3 Poté, co Objednatel provede úhradu sjednané ceny, zašle Zhotovitel na e-mailovou adresu zadanou Objednatelem email s potvrzením o přijetí platby a následně email se Slevovým kódem, který obsahuje specifikaci Fotoproduktu, jedinečný slevový kód a dobu jeho platnosti. Slevový kód umožňuje Objednateli provést úhradu Fotoproduktu v rámci Objednávky dle čl. 2.2.2 (tj. při objednání samotné výroby Fotoproduktu).

2.4.4 Platnost slevového kódu je časově omezená, a je uvedena na stránkách Zhotovitele a v emailu se Slevovým kódem. Uplyne-li doba platnosti Slevového kódu, umožní Zhotovitel na přání Objednatele využít Slevový kód ještě po dodatečnou dobu 30 dnů, pokud je předplacený Fotoprodukt ještě v nabídce Zhotovitele.

2.4.5 Objednatel může při nákupu jednoho produktu uplatnit pouze jeden slevový kód. Objednatel nemůže uplatnit jeden slevový kód na nákup více produktů. Objednatel nemůže na nákup jednoho produktu uplatnit více slevových kódů.

2.5 APLIKACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK, UŽITÍ PRÁVA A JAZYK SMLOUVY

2.5.1 Smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Objednatel spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. Občanského zákoníku) rovněž obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. Občanského zákoníku).

2.5.2 Je-li Objednatel podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl. Občanského zákoníku) se na vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem – podnikatelem neužijí.

2.5.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Objednatele – spotřebitele nebo naopak pro Objednatele – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Smlouvy bez ohledu na to, zda je Objednatelem spotřebitel nebo podnikatel.

2.5.4 Pro vztahy ze Smlouvy se užije české právo. Smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském, německém nebo anglickém jazyce.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY DODÁNÍ A PŘEVZETÍ

3.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.1 Vzhledem k tomu, že Fotoprodukty jsou unikátní produkty vytvořené v elektronické podobě Objednatelem, vyžaduje Zhotovitel vždy platbu předem.

3.1.2 Objednatel je oprávněn zvolit během vyplňování Objednávky způsob úhrady nabízený Zhotovitelem. Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele, konkrétně na stránce Kontakt.

3.1.3 Cena je uhrazena až v okamžiku, kdy je celá částka připsána na účet Zhotovitele.

3.1.4 Objednatel může uhradit cenu, popř. uplatnit slevu z ceny, také za použití dárkového či slevového poukazu; v takovém případě zadá do příslušného pole ve formuláři Objednávky příslušný slevový kód.

3.1.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.2 TERMÍN DODÁNÍ FOTOPRODUKTU

3.2.1 Termín dodání stanoví Zhotovitel lhůtou, ve které je povinen předat zhotovený Fotoprodukt dopravci; lhůty se počítají vždy až ode dne úhrady ceny za zhotovení Fotoproduktu, protože Zhotovitel zadává Fotoprodukty do výroby v den, kdy mu byla úhrada ceny připsána na účet.

3.2.2 Termín dodání se liší v závislosti na typu Fotoproduktu, lhůty pro dodání Fotoproduktů jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele.

3.2.3 Lhůta pro dodání Objednatelem je uvedena na webových stránkách Objednatele.

3.2.4 Platí-li Objednatel cenu převodem na účet a neuvede-li na platebním příkazu číslo objednávky, které mu Zhotovitel sdělil, popř. uvede-li číslo chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2.5 Pokud si Objednatel a Zhotovitel výslovně dohodli okamžité zadání Fotoproduktu do výroby (ještě před zaplacením ceny), odesílá Zhotovitel zhotovený Fotoprodukt vždy až poté, co mu byla úhrada ceny připsána na účet.

3.3 ZPŮSOB DODÁNÍ A NÁKLADY PŘEPRAVY

3.3.1 Způsob a místo dodání Fotoproduktů určí Objednatel v Objednávce. Zhotovitel splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Objednatelem v Objednávce.

3.3.2 Společně s odesláním Fotoproduktů Zhotovitel zpřístupní Objednateli prostřednictvím jeho Uživatelského účtu daňový doklad v elektronické podobě.

3.3.3 Objednateli jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Fotoproduktů, a to ve výši, kterou mu Zhotovitel sdělí vždy při vytváření Objednávky.

3.3.4 V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno Fotoprodukty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Fotoproduktů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.3.5 V případě, že Objednatel objednává doručení zboží mimo Evropskou Unii, může dodávka podléhat clu či jiným poplatkům, které se řídí právem státu, kam bude Fotoprodukt doručen. Veškeré daně, cla a poplatky spojené s takovou dodávkou nese Objednatel, protože Zhotovitel nemá žádnou kontrolu nad platbami spojenými s takovýmto dovozem. Objednatel, jako dovozce, musí dodržet veškeré povinnosti předepsané zákonem platným v zemi, do které budou Fotoprodukty doručeny.

3.4 PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

3.4.1 Vlastnické právo k Fotoproduktům přechází na Objednatele jeho předáním Objednateli.

3.4.2 Nebezpečí škody na Fotoproduktech přechází na Objednatele okamžikem, kdy ji Zhotovitel předá dopravci za účelem přepravy do místa určeného ve Smlouvě.

3.5 PROHLÍDKA FOTOPRODUKTŮ OBJEDNATELEM

3.5.1 Objednatel je povinen zkontrolovat podobu Fotoproduktů ještě před odesláním Zhotoviteli (čl. 2.2.4). Zhotovitel neprovádí jejich kontrolu před vytištěním a neodpovídá ani za zjevné vady zapříčiněné Objednatelem (např. chybějící část věty, špatně oříznutá fotografie).

3.5.2 Objednatel je dále povinen ještě před převzetím zásilky od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený, navlhlý nebo jinak poškozený balík nebo obal, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Objednatel povinen zkontrolovat stav doručených Fotoproduktů a o případném poškození během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.5.3 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Objednatel vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Fotoprodukty a případné vady reklamovat u Zhotovitele neprodleně po jejich zjištění.

3.5.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o poškození Fotoproduktů způsobeném při přepravě i v případě, že Fotoproduktů z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Objednatel nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Zhotovitel brát na poškození zřetel (viz čl. 3.4.2.).

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OBJEDNATELEM – SPOTŘEBITELEM (ČL. 4.1 SE NEPOUŽIJE NA OBJEDNATELE – PODNIKATELE)

4.1.1 Objednatel – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Avšak pokud Objednatel během vyplňování objednávkového formuláře výslovně udělil souhlas se započetím poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (čl. 2.2.3), nemá Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy, pokud již byly Fotoprodukty zadány do výroby, protože v dané chvíli již nemůže být Objednávka Zhotovitelem bezplatně zrušena či stornována.

4.1.2 Doporučeným způsobem odstoupení od Smlouvy dle článku 4.1.1 je písemné odstoupení zaslané emailem na elektronickou adresu Zhotovitele uvedenou v čl. 1.1.1; formulář pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je přílohou těchto Obchodních podmínek, Objednatel však není povinen jej využít.

4.1.3 Odstoupí-li Objednatel – spotřebitel dle čl. 4.1.1 oprávněně, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Objednateli zaplacenou cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Fotoproduktu, a to stejným způsobem, jakým je Zhotovitel od Objednatele přijal. Zhotovitel je oprávněn vrátit cenu uhrazenou Objednatelem i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím Objednateli další náklady.

4.1.4 Objednatel – spotřebitel má rovněž právo odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení Zhotovitelem, zejména bude-li Zhotovitel v prodlení s dodáním Fotoproduktů delším 21 dnů. Takové odstoupení musí být Objednatelem odůvodněno, v odstoupení Objednatel uvede číslo a datum Objednávky uvedené v potvrzení přijetí Objednávky. Článek 4.2.3 se použije přiměřeně.

4.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OBJEDNATELEM – PODNIKATELEM

4.2.1 Objednatel – podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze pro její podstatné porušení Zhotovitelem, zejména bude-li Zhotovitel v prodlení s dodáním Fotoproduktu delším 21 dnů.

4.2.2 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Objednatel uvede číslo a datum Objednávky uvedené v potvrzení přijetí Objednávky.

4.2.3 Odstoupí-li Objednatel – podnikatel oprávněně, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Objednateli zaplacenou cenu, a to bezhotovostně na účet Objednatele, ze kterého byla cena uhrazena.

4.3 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZHOTOVITELEM

4.3.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Objednatele, kterým se rozumí zejména prodlení s úhradou ceny nebo její části. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny si Objednatel vyhrazuje právo nedodat další Fotoprodukty po dobu, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou jakýchkoliv peněžitých závazků vůči Zhotoviteli.

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, že Objednatelem zaslané tiskové podklady nejsou vhodné pro tisk (např. jsou nekompletní nebo poškozená), případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy.

4.3.3 Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem nárok na vrácení již zaplacené části ceny za zhotovení Fotoproduktu. V případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem však Zhotovitel je oprávněn provést jednostranný zápočet svých prokazatelných pohledávek (zejména z důvodu zvýšených nákladů nebo vzniklých škod) vzniklých v důsledku porušení povinností Objednatele proti pohledávce Objednatele na vrácení již uhrazené ceny.

4.4. ODSTOUPENÍ OD REZERVAČNÍ SMLOUVY

4.4.1 Objednatel – spotřebitel je oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření rezervační smlouvy, uzavřené dle čl. 2.4.2, a to i poté, co již zaplatil sjednanou cenu. Toto právo na odstoupení zaniká v okamžiku, kdy Objednatel – spotřebitel použil Slevový kód k úhradě Objednávky (tj. uplatnil Slevový kód při objednání Fotoproduktu).

4.4.2 Doporučeným způsobem odstoupení od smlouvy dle článku 4.4.1 je písemné odstoupení zaslané emailem na elektronickou adresu Zhotovitele uvedenou v čl. 1.1.1; formulář pro odstoupení od rezervační smlouvy zaplacení předem je přílohou těchto Obchodních podmínek, Objednatel však není povinen jej využít. Odstoupí-li Objednatel – spotřebitel dle čl. 4.4.1 oprávněně, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Objednateli cenu zaplacenou předem, a to stejným způsobem, jakým ji Zhotovitel od Objednatele přijal.

4.4.3 Objednatel je oprávněn od rezervační smlouvy o zaplacení předem odstoupit také pro její podstatné porušení Zhotovitelem, zejména bude-li Zhotovitel v prodlení se zasláním Slevového kódu, ačkoliv Objednatel řádně uhradil sjednanou cenu. Takové odstoupení musí být Objednatelem odůvodněno, v odstoupení Objednatel uvede číslo a datum objednávky uvedené v potvrzení o přijetí platby. Článek 4.2.3 se použije přiměřeně.

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST, VADY, REKLAMACE

5.1 VADY FOTOPRODUKTŮ A POŽADAVKY NA JAKOST

5.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Fotoprodukty při převzetí nemají vady. Zejména Zhotovitel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel Fotoprodukty převzal,

 1. a) mají vlastnosti, které Zhotovitel uváděl výslovně na internetových stránkách, nebo které byly sjednány ve Smlouvě, popř. v Objednávce,
 2. b) byly předány ve sjednaném množství a velikosti.

5.1.2 Vadou však není a nároky z vad nevznikají Objednateli vedle jiných případů stanovených právními předpisy rovněž v případech, kdy

 1. a) došlo k opotřebení způsobeného obvyklým užíváním,
 2. b) došlo k poškození neopatrným, nevhodným používáním, chemickými nebo mechanickými vlivy prostředí, teplotou a vlhkostí,
 3. c) byly vady způsobeny vadou dodaných podkladů (textů a fotografií). Odchylky od očekávání barevnosti nebudou pokládány za vadu a nemohou být předmětem reklamace. Totéž platí pro ořezy objektů umístěných příliš blízko u okrajů publikace.

5.1.3 Další výluky či omezení nároků z vad jsou možné také tehdy, vyplývají-li z právních předpisů, výslovného ujednání ve Smlouvě.

5.2 LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST PRO OBJEDNATEL – SPOTŘEBITELE

5.2.1 Zhotovitel poskytuje na Fotoprodukty záruku za jakost v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí příslušného Fotoproduktu.

5.2.2 Po dobu trvání záruční doby se Zhotovitel zavazuje, že Fotoproduktu bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

5.2.3 Určují-li Smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.1 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Zhotovitel a Objednatel výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4 Ujednání článků 5.2.1 – 5.2.3 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Zhotovitel nenese odpovědnost v případech uvedených shora v čl. 5.1.2.

5.3 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST PRO OBJEDNATEL – PODNIKATELE

5.3.1 Práva Objednatele – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2615 – 2619 Občanského zákoníku.

5.3.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli – podnikateli záruku za jakost v délce 6 (šesti) měsíců od převzetí Fotoproduktu.

5.3.3 Články 5.2.2 a 5.2.4 o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Objednatele – podnikatele.

5.4 REKLAMACE

5.4.1 Objednatel je povinen oznámit vady Fotoproduktů zasláním Oznámení reklamace prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Zhotovitele nebo ve formě emailu odeslaného na emailovou adresu uvedenou v čl. 1.1.1. V reklamaci je Objednatel povinen přesně zdokumentovat reklamovanou vadu, zejména ji popsat a přiložit fotografie reklamované vady ve formátu JPEG nebo jiném vhodném formátu. Vzorový formulář Oznámení reklamace je přílohou těchto Obchodních podmínek.

5.4.2 Zhotovitel potvrdí Objednateli datum uplatnění reklamace; v zájmu urychlení vyřizování reklamace bude Zhotovitel komunikovat s Objednatelem prostřednictvím emailu.

5.4.3 Reklamaci, podanou Objednatelem – spotřebitelem, je Zhotovitel povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli sjednání lhůty delší a takovou žádost Objednateli odůvodnit. O výsledku vyřízení reklamace informuje Zhotovitel Objednatele formou zaslání reklamačního protokolu dle čl. 5.4.4 v elektronické formě prostřednictvím emailu.

5.4.4 O vyřízení reklamace Objednatele – spotřebitele vyhotoví Zhotovitel ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, reklamační protokol, obsahující alespoň:

 1. a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 2. b) důvody reklamace;
 3. c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
 4. d) výsledek prohlídky reklamovaných Fotoproduktů, resp. přiložených fotografií Objednatelem nebo Zhotovitelem;
 5. e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (některým ze způsobů dle čl. 5.5.2 a násl., nedohodnou-li se strany jinak), popř. zdůvodnění zamítnutí reklamace.

5.4.5 Zhotovitel je povinen zaslat Reklamační protokol Objednateli na emailovou adresu Objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat zaslání písemného vyhotovení reklamačního protokolu na jeho adresu uvedenou v oznámení reklamovaných vad.

5.5 NÁROKY OBJEDNATELE Z VAD

5.5.1 Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2615 – 2619 Občanského zákoníku.

5.5.2 V případě, že Fotoprodukt má vadu, za kterou Zhotovitel odpovídá, má Objednatel dále uvedené nároky z vad, které závisí na charakteru vady:

 1. a) bezplatné odstranění vady, která je odstranitelná; Objednatel se v takovém případě dohodne, zda a jak doručí vadný Fotoprodukt na náklady Zhotovitele k provedení bezplatné opravy ve lhůtě přiměřené, nejpozději do 30 dnů od doručení vadného Fotoproduktu, nebo
 2. b) přiměřenou slevu z ceny v případě nepodstatné neodstranitelné vady, nebo
 3. c) odstoupení od Smlouvy, pokud má Fotoprodukt větší množství nepodstatných neodstranitelných vad (více než tři), ledaže si Objednatel v takovém případě zvolí dodání nového Fotoproduktu.
 4. d) odstoupení od Smlouvy, pokud má Fotoprodukt podstatnou neodstranitelnou vadu, nebo
 5. e) zhotovení náhradního Fotoproduktu ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel reklamaci uznal.

5.5.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaký nárok si zvolil, již při oznámení vady (při reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

5.5.4 V závislosti na posouzení reklamace ze strany Zhotovitele může být se souhlasem Objednatele dohodnut i jiný způsob vyřízení reklamace, než ten, který výslovně zvolil.

 1. AUTORSKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1 AUTORSKÁ PRÁVA

6.1.1 Objednatel bere na vědomí, že Software je chráněn autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat Software.

6.1.2 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Software.

6.1.3 Používání Software se řídí podmínkami licenční smlouvy.

6.2 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.2.1 Odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

6.2.2 Je-li stranou Smlouvy Objednatel – podnikatel, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností ze Smlouvy.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.1 Způsob zpracování osobních údajů Objednatele je uveden v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který obsahuje mimo informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).

7.1.2 Ke zpracování osobních údajů Objednatele dochází zpravidla za účelem plnění právní povinnosti Zhotovitele, za účelem uzavření a plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Zhotovitele, které jsou odůvodněny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. Objednatel, který má trvalý Uživatelský účet, uděluje ke zpracování osobních údajů po celou dobu trvání Uživatelského účtu souhlas.

7.2 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.2.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijal náležitá technická a organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Objednatele. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Objednatele. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců Zhotovitele při nakládání s osobními údaji, a jejich dodržování je kontrolováno Zhotovitelem.

7.2.2 Osobní údaje přenášené po internetu v souvislosti s odesíláním elektronických Fotoproduktů Zhotoviteli, popř. při vyplňování objednávkových formulářů, jsou šifrované protokolem SSL (Secure Socket Layer) tak, aby je nikdo nemohl přečíst.

7.3 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.3.1 Zhotovitel je oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení ve formě emailu obsahující informace o novinkách v nabídce Služeb, cenových nabídkách, a také o jiných službách Zhotovitele nebo o službách či produktech třetích osob, a to za podmínek stanovených právními předpisy.

7.3.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí odhlášením pomocí tlačítka v zaslaném emailu nebo v registrovaných údajích ve svém Uživatelském účtu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud je Objednatel zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý ze Smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím Služeb Zhotovitele české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2 Objednatel má možnost sdělit Zhotoviteli případné stížnosti v písemné formě, nejlépe elektronicky prostřednictvím emailu na adresy Zhotovitele uvedené v čl. 1.1.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely se Zhotovitelem Smlouvu.

8.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

 1. PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

9.1 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo

Zhotovitel: MGM Europe s.r.o., IČ: 36564796, DIČ: SK2021900782, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo o zhotovení Fotoproduktu.

Číslo objednávky:

Název produktu:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Dne:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

9.2 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ REKLAMACE

Oznámení reklamace

Zhotovitel:

MGM Europe s.r.o., IČ: 36564796, DIČ: SK2021900782, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika

Oznamuji, že reklamuji dříve objednané Fotoprodukty.

Číslo objednávky:

Název produktu:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Dne:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

9.3 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD REZERVAČNÍ SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od Rezervační smlouvy

Zhotovitel: MGM Europe s.r.o., IČ: 36564796, DIČ: SK2021900782, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika

Oznamuji, že tímto odstupuji od rezervační smlouvy.

Číslo objednávky:

Specifikace slevového kódu (částka, na kterou byl slevový kód vystaven a označení produktu, na který se vztahoval):

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Dne:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)